Close

Štandardné elektródové potenciály

Absolútna hodnota štandardného eletródového potenciálu nie je zmerateľná, no je možné merať rozdiel potenciálov medzi párom elektród z rôznych kovov. V tabuľkách uvádzané hodnoty štandardných elektródových potenciálov sú vlastne štandardné elektromotorické napätia článkov, v ktorých je . Tabulka V Standardní redukční elektrodové potenciály při 25°C.

Při užití této elektrody byly určeny relativní elektrodové potenciály některých kovů, ponořených do roztoků vlastních solí a sestavena tzv. Seřazeno dle potenciálů (zde klikni na seřazení symbolů prvků dle abecedy). Protože potenciály elektrod jsou závislé na teplotě a koncentraci, je jako standardní elektrodový potenciál E° definován potenciál, na který se elektroda nabije . Rozdiel týchto štandardných potenciálov je EMN článku. VPLYV KONCENTRÁCIE NA ELEKTRÓDOVÉ POTENCIÁLY.

Prírodovedné predmety Úroveň Chémia VII. Odporúčame zoradiť uvedené štandardné elektródové potenciály od najmenšej po najväčšiu. Kovy Mg, Zn a Fe, ktoré majú menšiu hodnotou štandardného.

Elektrochemický rad napätia kovov (štandartné elektródové potenciály). Periodické trendy vo vlastnostiach prvkov a zlúčenín. Oxidácia a redukcia, štandardné elektródové potenciály, Frostove diagramy.

Rovnováhy málo rozpustných elektrolytov – súčin rozpustnosti.

H-meter na báze elektródových potenciálov. Elektródový potenciál, Nernstova rovnica pre elektródový potenciál, štandardné elektródové potenciály. Vyjadrite hodnotu štandardnej reakčnej entalpie pomocou štandardných tvorných entalpií. Rozepíšeme chemické potenciály: Uvažujeme, že látky v pevné fázi jsou ve svých standardních stavech.

Výpočty zmeny entalpie – štandardné zmeny entalpie reakcií. Rovnováha v redoxných reakciách, štandardné elektródové potenciály.