Close

Elektrodový potenciál definice

Teorie k této kapitole byla poměrně podrobně zpracována v kapitole „Elektrochemie“, kterou lze doporučit jako vhodný studijní materiál . Mezi kovovou elektrodou a roztokem její soli se ustaví určitá elektrochemická rovnováha, kterou nazýváme elektrodový potenciál. Přesná formulace je takováto: Standardní elektrodový potenciál je definován.

Pro standardní vodíkovou elektrodu (ve zkratce SHE) platí (podle definice) při . Lze definovat novou veličinu – ELEKTRODOVÝ POTENCIÁL Ei. Je to rovnovážné napětí článku Ui sestaveného z dané elektrody a ze standardní vodíkové . Standardní elektrodový potenciál kovu.

E° (za teploty 25°C), jednotka je V. Redoxní potenciál (také oxidačně-redukční potenciál i redox potenciál) je vyjádření míry schopnosti redoxního systému převést jednoho z reakčních partnerů do . Výhradní postavení v Beketovově řadě kovů má vodík – před ním se nacházejí neušlechtilé kovy (záporný elektrodový potenciál) a za vodíkem ušlechtilé kovy . Definice směru elektrického proudu. Rozdíl potenciálů kovu a roztoku se nazývá rovnovážné napětí elektrody. Velikost elektrodového potenciálu, jak již bylo výše uvedeno, nelze měřit přímo, ale. Mezi kovem a roztokem tak vznikne určitý potenciálový rozdíl, který představuje elektrodový potenciál daného kovu.

Pro praktické účely jej lze definovat jako parciální molární Gibbsovu energii látky. Elektrodový potenciál představuje napětí článku, jehož druhou elektrodou je .

Protože v obecném případě se budou potenciály obou elektrod lišit, dojde mezi. Z výše uvedených rovnic elektrodových dějů na těchto elektrodách a z definice . Z definice rovnovážného napětí (W = G – Gref) se vypočítá potenciál měrné. Rovnovážný elektrodový potenciál hladké zlaté elektrody v roztoku chloridu . Membránový potenciál je obecná vlastnost všech živých buněk, ale u. Nernstovou rovnicí pro elektrodový potenciál (viz kap. . rovnice 9).

Elektrodový potenciál Lze definovat novou veličinu – ELEKTRODOVÝ POTENCIÁL E X Je to rovnovážné napětí článku U x sestaveného z dané elektrody a . Vlastný elektródový proces prebieha v tzv. V ďalšom budeme definovať vnútorný potenciál ϕ ako súčet vonkajšieho a povrchového. Ox a Red (proti štand. vodíkovej elektróde):. Záporná elektroda, též anoda, je dle definice označována ta elektroda, na které. Standardní elektrodový potenciál, jak jej popisuje rovnice (6) výše je uváděn.

Standardní elektrodový potenciál vodíku je dle definice roven nule. Li Cs K Ba Sr Ca Na Mg Be Al Ti Mn Zn . DEFINÍCIA KORÓZIE, CHEMICKÁ, ELEKTROCHEMICKÁ A ICH MECHANIZMUS. ELEKTRÓDOVÝ POTENCIÁL, ŠTANDARDNÝ POTENCIÁL, POURBAIXOVE . Stavba atomu, definice atomu, modely pro popis struktury atomu, jádro a elektronový. Standardní vodíková elektroda, standardní elektrodový potenciál, kovy . Definícia elektrickej vodivosti (a elektrickej rezistivity). Potenciál prúdenia (tečenia; filtračný potenciál).

V dôsledku toho môže dochádzať k zamŕzaniu vody v . Definícia korózie, chemická, elektrochemická a ich mechanizmus. Dle definice je A takový prou který při průchodu dvěma rovnoběžnými. V tabulkách jsou standardní elektrodové potenciály doprovázeny formální . Podobně lze definovat chemický potenciál (μ) jako potenciální energii obsaženou v. Pro standardní elektrodový potenciál můžeme vztah odvodit obdobně:.