Close

Vodná energia referaty

Pri vodnej energii sa pohyb vody využíva na pohon strojov alebo na výrobu elektriny. Je to obnoviteľný a ekologicky čistý zdroj energie. V dôsledku aktivity Slnka sa odparuje z vodných plôch, vytvára oblaky pary a padá k Zemi vo forme dažďa alebo snehu.

Energia tohto vodného cyklu je veľmi . Vodná energia má tiež svoj pôvod v energii dopadajúcej na Zem zo Slnka. Slnečná energia spôsobuje vyparovanie vody z oceánov, morí, . Kolobeh vody v prírode ako priamy dôsledok slnečného žiarenia umožňuje nevyčerpateľne využívať energiu obsiahnutú .

Vodná energia je technicky využiteľná potenciálna, kinetická alebo tepelná energia všetkého vodstva na Zemi. Na elektrinu sa premieňa vo vodných . Bežná vodná elektráreň sa skladá z priehradnej hrádze alebo stavidla, ktoré zadržuje vodu a strojovne s turbínami a generátormi na výrobu elektrickej energie. Voda tvorí až celkovej plochy Zeme a teda sa jedná o najbežnejšie sa vyskytujúcu látku na našej planéte.

Vodná energia je prakticky jediným obnovitelným zdrojom energie, ktorý sa v širšej miere využíva aj u nás. V roku 19sa z vodnej energie na Slovensku . Slnećná energia a z nej pochádzajúce obnovite né zdroje energie – veterná, vodná a biomasa môżu byť vyużité na .