Ministerstvo školstva výzvy na projekty

Rozvojové projekty v regionálnom školstve. Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a . Výzvy na predkladanie národných projektov.

Na základe operačného programu Vzdelávanie sú vyhlasované výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie . Na základe operačného programu Výskum a vývoj sú vyhlasované výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie . Zoznam schválených národných projektov OPV v zmysle § zákona č.

Vysoké školstvo Financovanie Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 20Výzva na rozvojové projekty – . Ministerstvo školstva, vedy, výskumu . Regionálne školstvo Rozvojové projekty v regionálnom školstve Výzvy na. Základné informácie, aktuálne dokumenty, metodické usmernenia, organizačná štruktúra a poriadok. Po schválení jednotlivých výziev týkajúcich sa dotácií a rozvojových projektov na rok 20a ich následnom zverejnení na webové sídlo MŠVVaŠ SR bude . V časti aktuálne výzvy zhromažďujeme všetky oficiálne vyhlásené výzvy, v rámci ktorých možno v súčasnej dobe predkladať projektové žiadosti.