Close

Elektricka praca a prikon

Elektrický prúd ohrieva vodič V ktorých domácich spotrebičoch to využívame? Prečo sa vodič elektrickým prúdom zohrieva? Keď prechádza cez rezistor elektrický prú rezistor sa ohrieva a tým sa vykonáva elektrická práca.

Prenesením elektrického náboja v elektrickom . Aký príkon budú mať obidve telieska, zapojené na to isté napätie 12V, ak ich. Elektrický vankúš pripojený na najvyšší stupeň vyhrievania má pri napätí U . Elektrická práca vo vonkajšej časti obvodu W.

Elektrická práca sa prejaví zohriatím vodiča: – kinetická energia usmerneného pohybu častíc s nábojom. Pomer výkonu stroja a jeho príkonu vyjadruje veličina Účinnosť. Značenia; Výpočet; Mechanický príkon; Pozri aj. Elektrická práce, elektrická energie. Princip zahřívání vodiče průchodem proudu.

Práca a výkon elektrického prúdu, ISCED. Fyzika Elektromagnetické javy Zákony elektrického prúdu v obvodoch Elektrická práca. Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu. Při přenesení náboje Q ve vnější části jednoduchého elektrického obvodu mezi . Příklady – elektrická práce, elektrická energie, příkon, výkon, účinnost spotřebiče, spotřeba elektrické energie.

Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí . Riešené príklady na výpočet elektrického odporu, práce a výkonu.