Elektrická práca a elektrický výkon

Elektrický prúd ohrieva vodič V ktorých domácich spotrebičoch to využívame? Prečo sa vodič elektrickým prúdom zohrieva? Keď prechádza cez rezistor elektrický prú rezistor sa ohrieva a tým sa vykonáva elektrická práca. Prenesením elektrického náboja v elektrickom . Uveďte základné vzťahy pre výpočet práce a výkonu v obvode jednosmerného. Určite výkon elektrického prúdu vo vonkajšom obvode, ak sú batérie zapojené.

Práca a výkon elektrického prúdu, ISCED.

Fyzika Elektromagnetické javy Zákony elektrického prúdu v obvodoch Elektrická práca. Elektrická práce je fyzikální jev, při kterém elektrické pole působí elektrickou silou na elektricky nabité těleso a posouvá jím. Elektrický výkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje vykonanou elektrickou práci za jednotku času. Značí se písmenem P a jeho jednotkou je watt, značený . Pri premiestení častíc s nábojom Q vo vonkajšej časti. Elektron při průchodu přes žárovku vykoná práci (zahřeje žárovku) ⇒ ztratí . Základné pravidla merana elektrického prúdu v jednoduchom obvode.

Elektrická práca, elektrický príkon. Ustálený elektrický prúd Ohmov zákon Elektrický odpor, elektrická vodivosť Charakteristika odporov Výkon a práca elektrického prúdu Tepelné účinky .