Close

Žiadosť o vytýčenie inžinierskych sietí vzor

Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k existencii plynárenských zariadení. Prosím Vás viete mi poradiť, ako napíšem žiadosť o vytýčenie plynového potrubia na plynárne, žiadosť o. LV, zakreslene napojenie sieti na dom, presne osadenie domu na .

Na základe prvotnej informácie je potrebné dať si v teréne vytýčiť trasy a hĺbky verejného. K objednávke na vytýčenie sietí je potrebné priložiť mapový podklad s informatívnym zákresom. Vzor tlacivo potvrdenie o uhradách k MDO a JDHN.

Vzor zmluvy o prístupe do DS a distribúcii elektriny, (PDF, 2kB).

Prečítajte si všetky dôležité informácie o pripojení do distribučnej siete. Vyjadrenie o existencii TKZ Podanie žiadosti o Vyjadrenie ku existencii TKZ. Po preskúmaní žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky súhlasíme. Vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami pred začatím prác.

Hlavná revízna šachta – pôdorys, rez ( vzor niektorých možných typov obdrží od OVS, a.s. ). VYJadRENiE K EXisTENCii siETÍ dátum prijatia žiadosti:.