Ziadost o vyjadrenie k existencii sieti spp

Vytyčovanie plynovodu vykonáva SPP-D za účelom identifikácie a označenia trasy distribučných, pripojovacích plynovodov a iných sietí v správe SPP- a,s, . Poskytovanie vyjadrení k existencii plynárenských zariadení (zakresľovanie sietí);; Preberanie žiadosti o vydanie stanoviska k existencii plynárenských zariadení . Pre vyššie uvedené účely je potrebné požiadať SPP-D o vydanie stanoviska k.

STANOVISKO K EXISTENCII PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ. Pravdepodobne chcete stavať dom a potrebujete doplniť siete, na to . Ved ja nechcem ziadost o pripojku, len vyjadrenie ku stavebnemu. Jednou je vyjadrenie k existencii podzemnych vedeni na pozemku .

Požiada SPP -— distribúcia o vydanie bezptatného vyjadrenia k existencii. Pre vyjadrenie k územnému konaniu od plynárov – SPP je potrebné podať . Pre podanie Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti môžete využiť on-line aplikáciu.

Najprv vyplníte žiadosť o pripojenie. VEC: Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní. Vyjadrenia o existencii podzemných vedení:.

M 1:20 1:500) + doklad o spôsobilosti projektanta, fotokópia. Vyjadrenia k sieťam Otvoriť Zatvoriť. Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA poskytuje. PDS žiadosť o vyjadrenie k technickej zmene na. Vec : Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní.

RC Výcho Moldavská 1 Košice + súhlas na plyn.