Vzorec na vykon

Výkon spotrebiča je vlastne jeho príkon = čiže je . Teoretická časť V rámci teoretickej časti si uvedieme pár vzorcov a pojmov, ktoré budeme pri riešení potrebovať. Výkon je fyzikálna veličina, ktorá udáva množstvo vykonanej práce za určitý čas. Používa sa hlavne pri porovnávaní viacerých strojov alebo spôsobov.

Kľúčové slová (skús tiež tieto kľúčové slová). W = výkon zařízení, které vykoná práci 1 . Vzorce pro výpočet elektrické práce.

Uveďte základné vzťahy pre výpočet práce a výkonu v obvode jednosmerného prúdu. Zobraz riešenieZobraz všetky riešenia. P= U (napätie) x I (prúd) – pri striedavom napätí je to síce zložitejšie, ale. Pro snadnější zapamatování se používá grafického znázornění vzorce ve tvaru. S použitím Ohmova zákona můžeme výkon proudu vypočítat také ze vzorců: . Co je to výkon a proč potřebujeme tuto veličinu?

Přemýšlej: Eva a Jana mají každá krabici s dvaceti knihami, která leží na zemi. Vzorec pre výpočet práce z výkonu a z času je W = P t. Vzorce pro přepočet točivého momentu na výkon : výkon (HP) = točivý moment(ft.lbs) x otáčky za min. W) = točivý moment (N.m) x otáčky za min.

Kolik KWh bude naměřeno elektroměrem? Odvoď vzorce, které udávají závislost výkonu na: a) odporu a napětí (ve vzorci se nevyskytuje proud), b) odporu a proudu (ve vzorci se nevyskytuje napětí). Výkon definujeme ako prácu vykonanú za jednotku času. Pre výkon tangenciálnej sily v takomto prípade môžeme upraviť vzorec . Kľúčové slová: efektívny výkon motora, otáčky motora, účinnosť.

Zo vzorca pre objemový výkon motora je jasné, že výkon motora rastie. PRO NÁS JE VÝZNAMNÁ AŽ GRAVITAČNÍ SÍLA ZPŮSOBENÁ PŮSOBENÍM NAŠÍ DOMOVSKÉ PLANETY – ZEMĚ.