Close

Vyhlášky č 311 2009 zz

Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte . Klimatické podmienky na projektové . Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.

Nová vyhláška k EHB a jej platnosť. Novou vyhláškou sa ruší vyhláška MVRR SR č. MVRR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu. Metodické usmernenie MDVRR SR k uplatneniu Vyhlášky č.

Vykonávacou vyhláškou energetickej certifikácie je v súčasnosti vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja č. O energetickej hospodárnosti budov – Na výpočet energetickej hospodárnosti budovy sa používajú tieto hodnotenia . Popis hlavných konštrukcií objektu. ES o energetickej hospodárnosti budov, a Vyhláška MVRR SR č. Podrobnosti o výpočte ustanovuje vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. Na účely výpočtu sa budovy členia na tieto . Návrh opatrení na splnenie požiadaviek normy STN 0540-a vyhlášky č. Popis hlavných konštrukcií objektu v navrhovanom . Energetická certifikácia budov sa vykonáva podľa zákona č.

Energetický certifikát v zmysle zákona č. O energetickej hospodárnosti budov a príslušnej vykonávacej vyhlášky č. Vzor energetického certifikátu podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. V roku 20bola vydaná Vyhláška č. V tom istom roku bolo vydané metodické . Nové legislatívne predpisy vzišli z . Jedná sa o projektové hodnotenie, ktoré predstavuje .