Účel využitia stavby

Stavby sa klasifikujú podľa účelu ich hlavného využitia. Hlavné využitie stavby sa určuje percentuálnym podielom účelu využitia úžitkovej . Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení.

Informácie o zmene užívania stavby. Ak sa zmení účel užívania stavby, stavebník podá žiadosť o zmenu užívania stavby na príslušný stavebný úrad. Zmena účelu využitia stavby podľa stavebného zákona.

Fyzická osoba (FO), nepodnikateľ, vlastní nehnuteľnosť – rodinný dom.

V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely. Na zaradenie stavby do predmetu dane je rozhodujúci účel využitia stavby, a to podľa . Týmto opatrením sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb na štatistické účely, na účely. Hlavné využitie stavby sa určuje percentuálnym podielom účelu využitia . Daň zo stavieb je jednou z dane z nehnuteľností, ktorá patrí do miestnych daní. Na zaradenie stavby podľa členenia vyššie je rozhodujúci účel jej využitia k 1. Riešil som Zmenu účelu využitia stavby z rodinného domu na detské.

Dodatočné daňové priznanie z dôvodu zmeny účelu využitia stavby (Metodický pokyn FR SR). Finančné riaditeľstvo SR vydalo nový metodický .

Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene .