Merače vody v bytoch

Viem že sa má meniť vodomer na teplú vodu krát za roky a na studenú. Nemerané množstvo vody v bytoch 1200-102m3. V bytovom dome sa odber studenej vody rozpočítava na všetkých vlastníkov podľa členov domácnosti, lebo v bytoch nie sú nainštalované .

Systémový vodomer Wehrle Modularis je určený predovšetkým na meranie spotreby vody v bytových domoch a administratívnych a priemyselných objektoch. Merač na SV a jeho osadenie v bytoch vlastníkov je vecou dohody. Nový poplatok zaplatia aj ľudia s nízkym odberom vody.

Kde sa požaduje voda zadarmo: Tu ide o poplatok za vodomer.

Vodomery v bytoch na rozúčtovanie skutočných nákladov na jednotlivé byty je zaplatený z . Predsedníčka spoločenstva vlastníkov bytov sa rozhodla, že moje merače vody namerali v roku 20nízku spotrebu vody. Vodomery ako merače pretečeného objemu studenej a teplej vody sú v zmysle.

Vodomery sú technické zariadenia, prevažne mechanické, ktoré zaznamenávajú množstvo odobratej vody. Spôsob rozúčtovania rozdielu medzi spotrebovanou vodou v dome. Ak teda neberieme do úvahy, že fixnú zložku ceny vody spravodlivo zaplatia aj tí, ktorí vodu.

Máte vodomer, vodu však beriete z vlastnej studne? Zariadenia pre meranie spotreby vody Heat2go. Monitorujte spotrebu teplej a studenej vody z vodomerov pomocou Heat2go online na internete.

V miestach konečnej spotreby, prevažne v bytoch, sa spotreba TV meria určenými meradlami prietoku – meračmi spotreby TV, bytovými . Určené meradla(vodomery) sú umiestnené za fakturačným meradlom,sú súčasťou rozvodu vody v bytoch a slúžia k pomernému rozdeleniu nákladov spotreby . Aplikáciu sme prvýkrát úspešne použili a vyskúšali v praxi pri polročných kontrolných odpočtoch studenej a teplej vody v bytoch.