Close

Stn en 62305

Slovenský názov: Ochrana pred bleskom. Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života. Anglický názov: Protection against . Elektrické a elektronické systémy v stavbách.

Ne- spĺňa teda nové technické štandardy definované v STN EN 62305-3. Metóda valivej gule – túto najpresnejšiu metódu . Aj keď sú v Slovenskej republike v súčasnosti platné dve normy pre zriaďovanie vonkajšej ochrany pred bleskom a norma . Pre ochranu pred bleskom v súčasnosti v SR platia tieto normy: Nové normy: Ochrana pred zásahom bleskoSTN EN 62305-– Časť 1: Všeobecné princípy. V poslednom období sa značne menia aj STN, ktoré sa vo veľkom preberajú.

STN EN 62305-až STN EN 62305-4: 200 . STN EN 305-Elektrické a elektronické zariadenia vo vnútri objektov. Podľa STN EN 62305-sa ochranný uhol stanovuje pre každý objekt osobitne .