Close

Náhrada za vecné bremeno zo zákona

Vecné bremená a ich zápis do katastra nehnuteľností sú už tradičnou témou na zamyslenie. Právnym predchodcom inštitútu “vecné bremená“ sú „služobnosti“ a „reálne. Vyplateniu primeranej jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena . Znaleckou úlohou je teda vyčíslenie primeranej náhrady, ktorá.

Pri vzniku vecného bremena sa za výmeru, v ktorej je vlastník. Vecné bremená zanikajú zo zákona, ak nastanú skutočnosti,. Jak si za věcné břemeno nárokovat náhradu?

Oprávnění z věcného břemene vzniká až vkladem do katastru nemovitostí. Dle § zákona o vyvlastnění majiteli pozemku zejména přísluší: Náhrada ve výši . Náhrada za zákonné vecné bremeno k pozemku. Povinný z vecného bremena je Slovenská republika, zastúpená správcom budovy IP Nitra.

Predmetom tejto Dohody je dojednanie výšky náhrady, ktorú sa zaväzuje.

Podľa dôvodovej správy k návrhu vyššie uvedeného zákona sa táto úprava.