Mechanická energia

Mechanická energia je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru schopnosti telesa konať mechanickú prácu, tzn. Teleso koná mechanickú prácu W, ak pôsobí silou na iné teleso, ktoré sa pôsobením tejto sily premiestňuje po určitej . Mechanická práca – W je fyzikálna veličina, ktorá určuje pohyb sily F po dráhe s.

Teleso koná mechanickú prácu, ak pôsobí silou na iné teleso, . Mechanická energia izolovanej sústavy sa mení. Celková mechanická energia izolovanej sústavy sa rovná nule. Mechanická energia je súčtom kinetickej energie hmotného bodu a potenciálnej energie hmotného bodu vzhľadom na sústavu teleso – Zem.

Určte celkovú energiu lopty EC pri páde. Súčet kinetickej a potenciálnej energie telesa nazýva-. Energia je aditívnou veličinou jej častí, t. Mechanická energia je spoločný názov pre rôzne druhy pohybovej a polohovej energie telesa.

Veľkosť mechanickej energie telesa určíme podľa práce, ktorú . Stručne charakterizujte fyzikálnu veličinu energia. Určite celkovú mechanickú energiu kameňa vzhľadom na Zem na konci prvej sekundy pohybu. Polohová a pohybová energia Vzájomná premena polohovej a pohybovej energie telesa, ISCED. Fyzika Energia okolo nás Premeny mechanickej .