Close

Zákon o odpadových vodách

Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady. Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Zákon o vodách a o zmene zákona. Vypúšťanie odpadových vôd je jednou z činností, ktoré sú súhrnne nazvané ako nakladanie s vodami.

Podľa zákona o vodách, každý kto nakladá s vodami, . Najdiskutovanejšou navrhovanou zmenou v zákone o vodách bolo prijatie. Splaškové odpadové vody sú produkované vo všetkých bytových a nebytových budovách. Pojem aglomerácie je podľa § písm. Množstvo produkovaných splaškových odpadových vôd z domácností napojených.

Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. Pri vypúšťaní odpadových vôd z priemyselného zdroja sa musia v nich obsiahnuté škodlivé látky . Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd. Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v . Budúci majiteľ malej ČOV (čistiarne odpadových vôd) musí požiadať Odbor. O povinnosti nakladať s odpadovými vodami hovorí zákon č. V zmysle tohto zákona možno odpadové vody z rodinného domu . Pôvodcovia odpadových vôd musia dodržiavať podmienky tohto VZN a dbať o to, .

Toto VZN upravuje podmienky odvádzania odpadových vôd vzniknutých na území. Týmito systémami sú však myslené najmä žumpy a domové čistiarne odpadových vôd. Základným právnym predpisom v oblasti ochrany vôd je zákon č. Vykonávanie analýz odpadových vôd je zabezpečované v nezávislých akreditovaných . Povinnosti ako nakladať s odpadovými vodami určuje zákon č. Mylne som Vás informovala o účinnosti predchádzajúceho zákona o vodách (z. č (4) Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd možno . Na ilustračnej snímke časť mestskej čistiarne odpadových vôd. Povinnosť zákonného nakladania s odpadovými vodami určuje Zákon č.