Close

Sťažnosť na učiteľa

Sťažnosť na pedagogického zamestnanca školy adresujte riaditeľovi školy. Podania rodičov smerujú najmä voči učiteľom a riaditeľom škôl, podania učiteľov . Podľa tohto zákona o sťažnostiach musí riaditeľ postupovať pri prijímaní,.

Z toho asi 0bolo klasifikovaných ako sťažnosť. Z podaní rodičov vyplýva, že sa nájde dosť učiteľov, ktorí dajú dieťaťu pocítiť, že si jeho . Uciteľ neadekvatne pristupuje k skúšaniu mojej dcery,zhadzuje ju pred celou triedou. Polovica sťažností, ktoré prichádzajú na školskú inšpekciu sa ukáže ako.

V prvom prípade rodič podal inšpekcii sťažnosť na učiteľa, ktorý . Anonymné sťažnosti rodičov či študentov nespokojných s prístupom učiteľov školská inšpekcia od februára neprešetrí. Vo februárovom čísle budeme rozoberať „Sťažnosť na kolegyňu“. Zvládnuť na hodine nevychované deti je pre učiteľov čoraz ťažšie. Množia sa sťažnosti na žiakov s poruchami správania, ktoré na inšpekciu . Pritom správne prešetrené sťažnosti, ak sú opodstatnené, môžu .

Osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje: Mgr. Zastupovanie ehýbajúeej učiteľky ruské-ho jazyka asistentkou učiteľa. O prešetrení sťažnosti sa spíše zápisnica a výsledok prešetrenia sa. Sťažnosťou je podanie fyzickej alebo právnickej osoby.

Podania rodičov smerujú najmä voči učiteľom a riaditeľom škôl, podania učiteľov spravidla voči . Predmetom sťažností na učiteľov bolo najmä nevhodná komunikácia s rodičmi, používanie telesných trestov, neobjektívna klasifikácia . Návrh etického kódexu učiteľa Návrh Etického kódexu (). Rodič podávajúci sťažnosť na šikanovanie obdrží osobnú odpoveď od určeného učiteľa do jedného týždňa od podávania sťažnosti, opisujúcu vyšetrovanie . V takom prípade sa obráť rovno na učiteľa alebo riaditeľa školy, prípadne . Evidencia a vybavovanie sťažností (podaní) v školstve. Informáciu učiteľa, že žiak nemal domácu úlohu netreba chápať ako trest, ale ako . Učitelia v e-mailovej sťažnosti píšu, že zamestnávaním rodinných príslušníkov a ich netransparentným finančným ohodnocovaním riaditeľka .