Close

El prud v plynoch

Horváthová Väčšina kvapalín v čistom stave sú izolanty. Roztoky kyselín, zásad a solí, ktoré vedú elektrický prúd sa nazývajú . Medzi platňami kondenzátora so vzduchovým dielektrikom, ktoré sú od seba vzdialené cm je elektrické napätie 10kV.

Akú rýchlosť má elektrón v okamihu . Vodným roztokom chloridu sódneho prechádza . Elektrický prúd v kvapalinách a plynoch. Ak urobíme pokus s nádobou s destilovanou vodou, miliampérmeter neukazuje žiadnu výchylku.

Iskrový výboj – blesk je krátko trvajúci elektrický prúd (0s) medzi mrakom a zemou, prípadne medzi dvoma mrakmi. Definícia elektrického prúdu Elektrický prúd je príčinou rôznych dejov v elektrickom obvode. Elektrický prúd vo vodiči sa môže definovať pohybom voľných el. Obvodom preteká elektrický prúd kondenzátor sa vybíja.

Elektrický prúd v plynoch je tvorený usmerneným pohybom elektrónov, kladných a záporných . Elektrický prúd v elektrolytoch a plynoch. Elektrolyty; Elektrolytická disociácia; Faradayove zákony elektrolýzy; Elektrický prúd v plynoch .