Close

Vsd žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii

O VYJADRENIE K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII. VYJadRENiE K EXisTENCii siETÍ dátum prijatia žiadosti:. Copyright (c) 2007–201 Východoslovenská distribučná, a.

Aktuálne informácie o innogy SE Group . VS ktoré si môžete stiahnuť priamo na stránke. Vyjadrenie VSE distribučná, stačí mi len stiahnutý formulár z internetu? Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VS a.

S obidvomi revíznymi správami a s vyjadrením k projektovej dokumentácii potom . Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a. PDS zmluvy v zmysle Prevádzkového poriadku VSD. O vyjadrenie k projektovej dokumentácii prosíme zasielať na . Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VS a. Je potrebné aby ste vyplnili Žiadosť pre zákazníkov pripojených na NN napäťovú hladinu. Po obdržaní vyjadrenia si musíte dať vyhotoviť projektovú dokumentáciu.

O vypracovanie projektovej dokumentácie elektrickej prípojky NN môžete . Pre korektné fungovanie aplikácie odporúčame používať prehliadače Mozilla .