Close

Vodný zákon 442

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Verejné vodovody a verejné kanalizácie sú vodnými stavbami podľa . Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd .

Vydávanie všeobecne záväzných vyhlášok (§písm. i) vodného zákona):. Septik je vodná stavba v zmysle vodného zákona, ktorej prevádzkovateľ musí mať okrem. Obdobie odpočtu z meradla a fakturácie vodného alebo stočného je . VZN bolo prijaté na základe upozornenia.

K cene vodného a stočného sa fakturuje daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá je . Podľa § ods, zákona o prokuratúre protest proti všeobecne.

Na ochranu vodných stavieb podľa zákona č. Septik je vodná stavba v zmysle vodného zákona, ktorej prevádzkovateľ musí mať okrem stavebného a . Krajský súd v odôvodnení uviedol, ţe ustanovenia zákona č. Uvedené tvrdenie je v rozpore so Zákonom o cestnej premávke č. Obsah žúmp je podľa Zoznamu II prílohy č. Obchodného zákonníka v spojení s § zákona č. Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy (k tomu viď nižšie) zákon o.