Close

Striedavy prud vzorce

Horváthová Striedavý prúd je nútené harmonické kmitanie, vznikajúce v obvode, ktorý pripojíme na zdroj . Striedavý prúd je elektrický prú ktorého smer a veľkosť sa v závislosti od času menia. Elektrický prúd v obvyklej elektrickej sieti má sínusovitý priebeh, bez . Perióda T je čas, kedy striedavý prúd prejde všetkými hodnotami. Vyjadrite (napíšte vzorec) pre výpočet efektývnych hodnôt striedavého napätia a prúdu. Okamžitá hodnota striedavého elektromotorického napätia – EMN. Elektrický prúd v obvyklej elektrickej sieti má sínusovitý priebeh,.

Pre slučku je to čas otočenia o 360? Frekvencia f je počet peród za sekundu. Charakterizujte striedavý elektrický prúd a obvody striedavého prúdu.

Ukážte výpočtom ( použite vzorec sin(α – β) = sinα. Uvedený vzťah pre frekvenciu je známy pod názvom Thomsonov vzorec. Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu.

R fázorový diagram prúdu a napätia priebeh prúdu a napätia.

T f ( Hz ) – kmitočet ( frekvence ) střídavého proudu. T ( s ) – perioda střídavého proudu. I = Im I ( A ) – elektrický proud. Navigation: No topics above this level.

Základné vzťahy pre striedavý prúd. Previous page Return to chapter overview Next page . Ustálený elektrický prúd Ohmov zákon Elektrický odpor, elektrická vodivosť. Zjednodušene môžeme povedať, že okolo vodiča, ktorým preteká striedavý elektrický prú . V praxi sú potrebné vzorce pre indukčnosť vyjadrené konštrukčnými parametrami. Pre striedavý prúd i(t) a striedavé napätie cievky u(t) platí vzájomný vzťah . Transformátor nemení jednosmerný prú mení len frekvenciu striedavého prúdu, lebo.

V predchádzajúcom odstavci bol odvodený zjednodušený vzorec pre . Jednosmerný prúd je elektrický prú ktorý prúdi v zapojenom elektrickom obvode stále iba jedným smerom od kladného . C (pôvodne nenabitý), potom napätie na ňom je dané výrazom. Ak striedavý prúd tečie v obvode, ktorý pozostáva z prvkov R, C a L, dochádza k zložitejšej.