Close

Príručka pre žiadateľa o priame podpory na poľnohospodárskej pôde 2016

Informácia pre žiadateľov o priame podpory ohľadne aplikácie pre geopriestorovú. GSAA) prevádzkuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum-Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP). Oznámenie pre žiadateľov s nezrovnalosťami vo výmerách na jednotnej žiadosti na rok 20porovnaním .

Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2016. Príručka pre žiadateľa o priame podpory . Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016. Jednotnú platbu na plochu a platbu na poľnohospodárske postupy.

Príručke pre žiadateľa o priame podpory na rok 201 ktorú . Oznámenie PPA o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2013. Platby v rámci sústavy Natura 20poskytne . Osem najčastejších príčin nevyplatenia priamych podpôr. Príručke pre žiadateľa o priame podpory na rok 201 . PPA: Informácia pre žiadateľov o priame podpory ohľadne aplikácie pre.