Close

Elektrické zariadenie definícia

Túto problematiku rieši: STN 13: 1992. Elektrické zariadenie je určené na výrobu, rozvod a spotrebu elektrickej . Technické zariadenia sú zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické, plynové.

Kto môže vykonávať revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov po zmene Z ktorou bola od 1. Z tejto definície nevyplýva nevyhnutne nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Elektrické zariadenia určené pre použitie v určitom rozsahu napätia. Ak je potrebné z prevádzkových dôvodov uviesť elektrické zariadenie do . Elektrický spotrebič alebo elektrospotrebič je elektrické zariadenie používané v domácnostiach, v dielňach a pod. Technické zariadenia, ktorými sú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia a ich časti, sa zaraďujú podľa ohrozenia . EI ) – akákoľvek zostava navzájom spojených elektrických zariadení, ktoré slúžia na plnenie stanovených cieľov (vo význame celku).

Vyhradené technické zariadenie elektrické sa označí v technickej . Technické zariadenia, ktorými sú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia a ich časti, sa zaraďujú podľa ohrozenia do skupiny s vysokou m. Prenosný zdravotnícky elektrický prístroj, ktorý je prenosným zariadením určeným na. Výstupom trhu je, mimo iného, definícia spotovej ceny. Dosiahnuteľný výkon zariadenia na výrobu elektriny, Činný elektrický výkon meraný na svorkách . Ako často treba vykonávať revízie elektrických spotrebičov ? Technické parametre každého elektrického zariadenia sa počas prevádzky v prevažnej miere zhoršujú.

Základné definície pojmov súvisiacich s revíziou:. Nové normy súboru 20zaviedli pojem elektrická inštalácia budov namiesto všeobecne používaného termínu elektrické zariadenie. Všetky vyššie citované STN majú jednu spoločnú definíciu revízie: Revízia elektrického zariadenia (elektrického ručného náradia, elektrického spotrebiča) je: . Pohyblivé prívody pre elektrické predmety triedy ochrany I pre zariadenia NN. Bezpečnosť elektrických rozvodných zariadení sa dosahuje realizáciou takej elektrickej inštalácie, ktorá. Elektrické pole vychádza z nasledovných definícií:.

Odporúča sa, ak je to možné, aby elektrické zariadenie súvisiacich strojov bolo pripojené k jedinému zdroju. Základné pojmy a definície: Menovitý prúd . Pravidelná OP a OS je revízia už prevádzkovaných elektrických zariadení vykonávaná pravidelne v stanovených lehotách. Smernica OEEZ (Odpadové Elektrické a Elektronické Zariadenia) bola vytvorená so zámerom zjednotiť zber, využitie a recyklačné systémy pre elektronický . Definícia pojmu elektrický pohon, charakteristiky, režimy práce elekropohonu. Elektromotor: je to elektrické zariadenie premieňajúce elektrický prúd na . Odborná spôsobilosť zodpovedného pracovníka pre elektrické zariadenia.

Riadna ostrovná prevádzka – odberné elektrické zariadenie. Najjasnejšia definícia hybridnej a ostrovnej prevádzky však nie je na webe .