Close

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii sse

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. Projektovú dokumentáciu NN prípojky – bez vnútorných inštalačných . Projektová dokumentácia, ktorú predkladáš stavebnému úradu putuje.

Následne Vám distribučná spoločnosť zašle Vyjadrenie k pripojeniu, na základe ktorého si vypracujete projektovú dokumentáciu k pripojeniu. Po preverení žiadosti zašle SSE D stanovisko k žiadosti. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, projektant Ing. Niekde vybavia žiadosť za dva dni, inde si dajú načas a dajú vám vyjadrenie dva dni pred uplynutím zákonnej. Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie do DS platí dva roky a stráca platnosť pri zmene.

Navrhovateľ Stredoslovenská energetika, a. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné dodržať.

V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná. Uveďte číslo zmluvy, prípadne EIC kód odberného miesta, ktoré sú uvedené v Zmluve o združenej dodávke elektriny alebo na Rozpise preddavkových platieb . Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení prikladá ako. PD a kladného vyjadrenia SSE- as. Pri projektovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie žiadame dodržať. Spoločnosť podala žiadosť o odkúpenie.

Je potrebné aby ste vyplnili Žiadosť pre zákazníkov pripojených na NN napäťovú. Po obdržaní vyjadrenia si musíte dať vyhotoviť projektovú dokumentáciu . Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie. Pripojenie k distribučnej sústave sa uskutočňuje na základe žiadosti. VEC: Vyjadrenie k projektovej dokumentácií energetického zariadenia – NN prípojka.

Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracovali:. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nachádzajú. Aktuálne sa uvedená žiadosť nachádza v stave riešenia: „Vyjadrenie k bodu a pripomienkam. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa . Obec Horný Vadičov, ktorý je príslušným orgánom ochrany prírody a. Z hľadiska správcu toku dáva nasledovné vyjadrenie:.

DK SSE doložiť vyhotovenie a zameranie skutočného stavu prekládky.