Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii vodárne

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii, zakreslenie smeru a výšky . Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a. VYJADRENIE K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII: 1.

Z tohto dôvodu poskytujeme vyjadrenia k: existujúcim sieťam v ich správe; projektovej dokumentácií; inému účelu. Zároveň na základe žiadosti o pripojenie . Body napojenia sa určia na základe vyplneného tlačiva Žiadosť o určenie bodov napojenia na. ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.

Taktiež na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresľuje trasu. Vyjadrenie k projektovej dokumentácií, resp.

VYJadRENiE K EXisTENCii siETÍ dátum prijatia žiadosti:. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh. TurVod – Turčianska vodárenská spoločnosť, a. Podanie žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii; Požiadavku na iné služby poskytované našim . Vlastník objektu nechá vypracovať projektovú dokumentáciu kanalizačnej prípojky v súlade. Poplatok za vyjadrenie je v súlade s . CENNÍK ZA VYJADRENIE K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII.

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza. Otázku je potrebné zreteľne označiť: „Otázka k žiadosti o dotáciu 2016“. Stanovisko regionálne príslušnej vodárenskej spoločnosti k . Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú .