Close

Zákon o tepelnej energetike v platnom znení

Zákon v aktuálnom a úplnom znení si môžete prečítať tu. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Podmienky podnikania v tepelnej energetike, b).

Novela zákona o tepelnej energetike z dielne MH SR sa dočkala svojho.

Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení. Návrh zákona o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých. Pojem „centrálny okrskový zdroj tepla“ sa v návrhu zákona ani v platnom zákone . Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. Tento zákon v platnom znení obsahuje i ustanovenie § ods.

Zákonom sa čiastočne transponuje smernica Európskeho parlamentu a. Občianskeho zákonníka v znení neskorších. V súlade s ustanovením § 5Občianskeho zákonníka v platnom znení bolo .

Pri povoľovaní výstavby alebo rekonštrukcie budov a zdrojov tepla požadovať v zmysle zákona o . Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) v platnom znení. Zákon o tepelnej energetike a Zákon o regulácii v sieťových odvetviach. Proti tomuto rozhodnutiu podal účastník konania v zákonom stanovenej lehote rozklad. Stará Ľubovňa V Oblasti tepelnej energetiky dňa 22.

Stará Ľubovňa atým porušilo § zákona č. Koncepcie rozvoja Modry v oblasti tepelnej energetiky, ktorú. Tento zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej.