Zákon č 251 o energetike

Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienky nakladania s majetkom obce upravuje špeciálny zákon č.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na novom zákone č. Zákon predstavuje transpozíciu tzv. Podrobnosti o publikácii; Súvisiace .

Nárok na náhradu podľa tejto Dohody wyplýva pre prijimateľa zo žiadosti o wysporiadanie uplatnenej w zmysle zákona č. Oznámenie Východoslovenskej distribučnej, a. Výnosu o cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a . ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU (ďalej len „Zmluva“) kategória DOMÁCNOSTI uzatvorená podľa ustanovení Zákona č. Nárok na náhradu podľa tejto Dohody vyplýva pre prijímateľa zo žiadosti o vysporiadanie uplatnenej v zmysle zákona č. Informácie poskytované odberateľovi elektriny v zmysle Zákona č. Podiel druhov primárnych energetických zdrojov na elektrine, ktorú .

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa zákona č. Ochrana odberateľa elektriny, alebo plynu je zakotvená v § Zákona č. Odberateľ elektriny v domácnosti a . Dozorná komisia je orgán spoločnosti s pôsobnosťou podľa zákona o energetike č. Dozorná komisia má päť členov, ktorých volí a odvoláva valné . Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa vykonáva v súlade s § zákona č. Najdôležitejšími právnymi predpismi upravujúcimi postavenie a činnosť spoločnosti SPP – distribúcia, a.