Vytýčenie sietí sse

Pri rozvoji distribučnej sústavy kladieme dôraz na zvyšovanie kvality dodávky, znižovanie doby bezprúdia, posilnenie siete a pripájanie nových zákazníkov. V pamätiŽiadosť pre zákazníkov v domácnosti spoločnosti Stredoslovenská. Požiadavka na preskúšanie meradla PDF 1927 .

PD stavebného charakteru, vytýčenie sietí týkajúce sa stavebných prác, geodetické zamerania, geologický prieskum, znalecké . Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. Distribúcia elektrickej energie, dodávka elektrickej energie, údržba a výstavba elektrických sietí a zariadenia. Uvedené služby sú určené žiadateľom, ktorí sú povinní zabezpečiť vytýčenie plynárenských sietí, napr. Požiadavka : existencia podzemných a nadzemných sietí. Vytýčenie trasy kábla a dozorovanie káblov.

Stavebné úpravy (rekonštrukcia) opotrebovanej vzdušnej siete samonosným kábelovým.

SSE-D za účelom ťahania siete v obci aj ako. Spoločnosť Stredoslovenská energetika-Distribúcia a. Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a. Pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných sietí. Dodržať podmienky dané vo vyjadrení SSE – Distribúcia a. Napojenie na siete technického vybavenia: podľa projektovej.

Pre vytýčenie zariadení majetku SSE – D je potrebné kontaktovať Stredisko. SSE v lokalite s miestnym názvom Zadky a U Slivku za účelom. SSE Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o. Rozšírením siete nesmie dôjsť k obmedzeniu práv vlastníkov.

Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE- a. VO a zrealizuje spresnenie polohy a hĺbky . Investor zabezpečí vytýčenie všetkých sieti nachádzajúcich sa na.