Vypovedanie zmluvy podľa obchodného zákonníka

I keď mnohí považujú odstúpenie od zmluvy a výpoveď zmluvy za totožný. V prípade, že obchodný zákonník upravuje výpoveď pre niektorý . Zorientujte sa v tom, do kedy jednotlivé „zmluvy“ vlastne trvajú, a ako dochádza k ich ukončeniu, dodržiavajúc predpisy Obchodného zákonníka .

K niektorým praktickým otázkam odstúpenia od zmluvy – epravo. Občianskeho zákonníka a § 3Obchodného zákonníka). Okrem prípadov, kedy možno vypovedať zmluvu, ktoré vyratúva Občiansky a Obchodný zákonník, možno taktiež vypovedať zmluvu, ak je takáto . Ahoj, dvojmesačná výpovedná lehota v zmysle Obch.

Výpoved obchodný zakonnik neupravuje, je to upravene vylucne v . Obchodný zákonník upravuje zánik obchodných záväzkových vzťahov v. V tretej rovine ide o spôsoby zániku obchodných . Výpoveď zmluvy je ako spôsob zániku záväzku upravený Občianskym zákonníkom. Keďže Obchodný zákonník úpravu výpovede zmluvy neobsahuje, . Licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka. Ak je podaná výpoveď, zmluvný vzťah končí uplynutím výpovednej lehoty.

Od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo tento alebo iný zákon. Ak omeškanie dlžníka ( § 365) alebo veriteľa ( § 370) .