Close

Výhrevnosť plynov

Výhrevnosť je veličina udávajúca aké množstvo tepla sa uvoľní spálením jednotkového množstva látky alebo zmesi. Výhrevnosť patrí medzi základné fyzikálne . Pri vykurovaní zemným plynom, vďaka vyššej účinnosti plynových . Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu, ktorý na území. Hustota, výhrevnosť, spaľovacie teplo a Wobbeho číslo sú uvedené pri . Spalné teplo a výhrevnosť plynných palív sa počíta ako súčet spalných tepiel a výhrevnosti jednotlivých plynov.

Základem přepočtu jsou výhřevnosti paliv.

Na jednotlivé číselné hodnoty výhřevností je třeba většinou pohlížet jako na orientační, protože jsou ovlivněny mnoha . Plynné palivá sú zmesi horľavých a nehorľavých plynov, ktoré pri spaľovaní so. Přemýšlíte o plynu jako o možnosti pro vytápění domu? V tom případě vás bude jistě zajímat výhřevnost zemního plynu.

Prepočet výhrevnosti peliet na výhrevnosť zemného plynu. V nasledujúcej tabuľke vidíme porovnanie . Výhrevnosť palivového dreva pri vlhkosti. Na stránke SPP je uvedená získaná výhrevnosť z 1mplynu a to je 51kWh, avšak pri vyúčtovaní nájdeme.