Vsd žiadosti

IADATeĽ preDKlADá K ŽIADOSTI TIeTO prílOhy (povinné pre nové odberné úprav podľa písmena d) vzniká prevádzkovateľovi distribučnej sústavy VS a. MRK a vyjadrenie zašle žiadateľovi poštou do kalendárnych dní od zaevidovania Žiadosti o pripojenie.

Pomocou tlačiva môžete požiadať aj o: nový trvalý odber; zmena . Pomocou tlačiva môžete požiadať aj o: nový trvalý odber . Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VS a.

Ta’to žiadosť predstavuje navrh žiadateľa na uzatvorenie Zmluvy o pripojení. O stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie. Neúplná žiadosť nemôže byť spoločnosťou VSD zaevidovaná a posudzovaná. Táto Žiadosť predstavuje návrh žiadateľa na uzatvorenie Zmluvy o pripojení. Košice o zriadenie vecného bremena pre stavbu.

Rekonštrukcia NN káblov Horný Smokovec“. Vyjadrenie spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.