Close

Vsakovanie vody do pôdy

Pokiaľ terén neumožňuje vsakovanie, v EÚ platné predpisy nariaďujú vypúšťať. K znižovaniu vyparovaniu vody z pôdy, vysychaniu pôvodného porastu, . V pamätiPodobnéUrčenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie.

Potom sa voda musí úplne odstrániť, kým sa započne vlastný pokus. Tieto vody môžu likvidovať buď vypúšťaním do vodných tokov, alebo kanalizácie, alebo po. Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie- určenie kf koeficient . Návrh vsakovací šachty pro srážkové vody.

Pri plošnom potrubnom vsakovaní alebo . Zhutňovanie obmedzuje rast koreňov a znižuje vsakovanie vody do pôdy. Zhutnenie môže zvyšovať odtok vody, čo môže viesť k väčším . Stále častejšie správca kanalizácie požaduje zachytenie dažďovej vody na stavenisku. Riešenie, pri ktorom sa dažďová voda vsakuje na . Vsakovanie vyčistených vôd z biologických čističiek.

Na slovenskom trhu je široká ponuka biologických čističiek. Biologické čističky čistia odpadovú vodu na 96 . Voda nemôže vsakovať do pôdy ani ňou presakovať.

Výmena vzduchu medzi pôdou a atmosférou sa takmer zastavuje, v dôsledku čoho . Potreba vsakovania vychádza najmä zo zvyšovania zastavanosti plôch a nákladov na odvedenie zrážkových vôd. Najmä v mestách dopadá zrážková voda na .