Close

Tepelnotechnický posudok pdf

Podklady pre vypracovanie tepelnotechnického posudku. Návrh opatrení na zlepšenie tepelnotechnických vlastnosti konštrukcií. Svetelnotechnické, tepelnotechnické posudky a energetická certifikácia budov.

Tento odborný posudok sa nevyjadruje k žiadnym iným technickým a právnym. Názov objektu: Zateplenie objektu – Obecný úrad Čičmany č. PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY. Radovan Kuzma Ekoline – Montované stavby.

PROJEKTOVANIE, POSUDKY, ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA A ENERGETIKA STAVIEB. TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU. V predkladanom tepelnotechnickom posudku vyhodnocujeme .

Preukazovanie tepelnotechnických a energetických vlastností budov. Odborne spôsobilá osoba na TOB koordinuje spoluprácu s . CD (formát PDF a rozpočet a výkaz výmer vo formáte excel). Tepelnotechnický posudok budovy Základnej školy s. Súbor na stiahnutie 05_podorys strechy. Inštrukcie: Tepelnotechnický posudok budovy pre účel stavebného povolenia. Znalecký posudok na zrealizované práce na piochej streche bytového domu.

STN 0540– Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Vám fakturujeme za vypracovanie: 1. Tepelnotechnický posudok (projektové hodnotenie TOB) pre objekt Materská škola Dolná Tižina.