Návod na použitie klimatizácie

Po prečítaní uschovajte tento návod na vhodnom mieste tak, aby ste si ho mohli v. Ak by ste tak urobili, malo by to nepriaznivý vplyv na výkon, kvalitu výrobku a životnosť klimatizácie. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami s . Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky OUTDOOR UNIT QUIET znižuje hlučnosť . Návod na obsluhu klimatizácie nástenného typu. Tento návod (obsahuje záručný list) si dobre uschovajte. Digitálna klimatizačná jednotka BTU.

Pred spustením jednotky si dôkladne prečítajte tento návod. Klimatizačné zariadenie nie je určené pre jeho používanie zo strany deti alebo invalidných ľudí. NÁVODY NA POUŽITIE ELEKTRONICKÝCH KONTROLIEK. Pred zapojením zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Prečítajte si pozorne tento návod pred inštaláciou alebo ovládaním novej klimatizácie.

Odložte si tento návod pre použitie v budúcnosti. Pred použitím klimatizácie si pozorne prečítajte tento návod a pre prípad potreby si ho odložte. Pred používaním novej klimatizácie si pozorne prečítajte tento návo aby ste mali. Pretože sa nasledujúce pokyny na používanie týkajú rôznych modelov, .

Splitové prevedenie – Single Inverter. Splitové prevedenie – Multi Inverter. Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Chránte napájacie a ovládacie kábely pred poškode- ním. Pokiaľ sa poškodí niektorí z káblov, . Návod pre diaľkové infra ovládače single split YBFA.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte celý návod na použitie. Tieto pokyny slúžia k bezpečnému využívaniu zariadenia a pre zachovanie dlhej . Unverzálny návod pre infra ovládače 01.