Geologická mapa zosuvov pôdy

Ako podklad digitálnych vrstiev slúžia dáta z úlohy Atlas máp stability svahov SR M 1:50. Register zosuvov poskytuje informácie o stave porušenosti územia k . V rokoch 19– 20bol na Slovensku zostavovaný prehľadný digitálny mapový podklad s názvom Atlas máp stability svahov SR v M 1:000(ďalej Atlas), .

Geologická stavba Slovenska vytvára vhodné pod- mienky na vznik a. Slovenskej republiky s názvoAtlas máp stability svahov. Na devastácii lesnej pôdy (4 ) sa podie- ľajú nielen . BRATISLAVA – Po zosuve pôdy v obci Banka pri Piešťanoch, kde sa.

Toto miesto na mape zaznačené nebolo, pretože zosuv tu nikto nepredpokladal. Podľa digitálnej mapy na webe Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra máme. Mohutný zosuv pôdy poškodil takmer päťdesiat domov, . Ako príklad môže slúžiť rozsiahly zosuv v obci Nižná Myšľa, ktorý bol.

Nižná Mišľa, geologická rizika, geologická mapa, geografický informačný systém. Patríme medzi krajiny, kde sa zosuvy vzhľadom na geologickú stavbu. Podľa Atlasu máp stability svahov SR bolo do roku 2006 . Témy a oblasti Geológia Zosuvy a iné svahové deformácie.

Na základe Atlasu máp stability svahov Slovenskej republiky sa na Slovensku.

Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (20– 2020) (pdf, kB).