Close

Ekológia živočíchov

Ekológia – autekológia, synekológia, bakteriálna ekológia, ekológia rastlín, ekológia živočíchov, ekológia sladkých vô ekológia mora, ekológia súše, púšte, . Ekológia je najmladšia vedná disciplína, ktorá bola medzi biologické vedné disciplíny zaradena až v druhej polovici 19. Dominantnou aktivitou sekcie ekológie živočíchov je pochopenie procesov, ktoré kontrolujú diverzitu, distribúciu a početnosť suchozemských a sladkovodných .

Druh je skupina živočíchov, ktorá je schopná medzi sebou vytvárať reprodukčné . Ekológia živočíchov – skúma vzťahy medzi živočíchmi a prostredím. Ekológia krajiny – skúma zmeny krajiny spôsobené činnosťou človeka. Zuzana Szocsová Biologické faktory súvisia so stratou vývojovej plasticity, výskytom pandémií, zánikom vhodnej potravy, .

Sekcia ekológie živočíchov sa venuje širokému okruhu problémov spojených s ekológiou a zoológiou, pomocou metód všeobecne používaných v hydrobiológii, . Humánna ekológia obzvlášť definuje ekológiu ako trojstranný navzájom.

Ekológia ako veda zaznamenala od druhej polovice minulého storočia prudký rozmach. Povinny predmet : Zoogeografia a ekológia živočíchov. Ekológia Ekológia je veda, ktorá sa zaoberá štúdiom živých organizmov, ich vzájomnými. Ekológia rastlín; Ekológia živočíchov; Ekológia človeka; Antekológia . Názov ekológia Zaviedol nemecký zoológ Ernst Haeckel (1866).

Ich temperatúrna valencia býva širšia ako poikilotermných živočíchov. Zadania, seminárky a projekty pre predmet: Ekológia rastlín a živočíchov.