Ekologia rastlin

Ekológia je slovo odvodené od gréckeho slova oikos (dom, obydlie) a logos (veda). Zaviedol ho nemecký zoológ a filozof Ernst Haeckel v roku 1869. Je to z gréckeho slova OIKOS – domov obydlie, LOGOS – veda.

Ekológia – autekológia, synekológia, bakteriálna ekológia, ekológia rastlín, ekológia živočíchov, ekológia sladkých vô ekológia mora, ekológia súše, púšte, . Ekológia je najmladšia vedná disciplína, ktorá bola medzi biologické vedné disciplíny zaradena až v druhej polovici 19. Ekológia rastlín študuje vzťahy : – na úrovni rastlinného jedinca. Ekológia študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich.

Warming v názve svojho diela The Oecology of Plants (Ekológia rastlín).

Manažment inváznych druhov rastlín (422U307). Ekológia rastlín je aplikovaná vedná disciplína ekológie, ktorá skúma individuálne . Tento prístup umožňuje žiakom lepšie pochopiť vzťah medzi stavbou. Tematický celok Ekológia rastlín rieši aj problém medzipredmetových vzťahov s. Rastliny osídľujú na Zemi podstatne odlišné typy prostredia: suchozemské . Server o českej aj slovenskej prírode.

Lexikon zvierat, rastlín, zaujímavé články, debaty, tapety, kalendár akcií, slovník odborných výrazov. Ekológia ako veda zaznamenala od druhej polovice minulého storočia prudký. Prebieha v zelených častiach rastliny za prítomnosti slnečného žiarenia. Ekológia rastlín – skúma vzťahy medzi rastlinami a prostredím.

Biológia pre gymnázia – Vývoj, systém a ekológia rastlín. Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre do 6. Zhodnotenie výskytu inváznych druhov rastlín v urbanizovanom území.