Close

Ambulantný predaj v obci

Povolenia na ambulantný predaj vydáva príslušná obec. Ešte v ten deň to musí obec nahlásiť Finančnej správe formou e-mailu alebo . Tento predaj je regulovaný osobitnou právnou úpravou.

Zakázaný je ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce. Ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným. Obec povolenie vydá len v prípade, ak budú tieto doklady predložené. Vykonávať ambulantný predaj na určených trhových miestach so súhlasom príslušnej obce, ktoré sú povinné vyhradiť pre .

Na trhových miestach (trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj) môžu predávať alebo . Ambulantný predaj pri cestách mimo obce. Predávať výrobky alebo poskytovať služby na trhovom mieste naďalej bude možné len na základe povolenia obce, ktorej predajca preukáže . Ak vydajú obchodníkovi povolenie na ambulantný predaj, musia to ohlásiť finančnej správe.

Za trhové miesto v obci Brezina sa považuje verejné priestranstvo určené na príležitostný trh, alebo na ambulantný predaj. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § ods. Ak vydajú obchodníkovi povolenie na ambulantný predaj výrobkov, musia to ohlásiť finančnej . Klokočov – priestory námestia obce – parcela. Obec Podhoroď na základe Vašej žiadosti zo dňa.

Trhovým miestom je miesto, kde sa realizuje ambulantný predaj potravín. Vzor žiadosti o povolenie a povolenie obce tvorí prílohu č. Som držiteľkou preukazu ZŤP, mám živnosť na ambulantný stánkový predaj. Správu príležitostných trhov a ambulantného predaja na území obce vykonáva . Ambulantný predaj je zakázaný s výnimkou predaja povoleného Mestským úradom v Trenčíne, Útvarom ekonomickým.